Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Kecskemét

Általános információk

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

 

Miért érdemes TDKzni?

 • A dolgozat elkészítése lehetőséget biztosít egy érdekes szakmai probléma, tudományterületet mélyebb megismerésére.
 • Az elvégzett munka az egyetemi képzés kötelező dolgozatainak alapja lehet, a konferenciára készített dolgozat projektfeladattá, szakdolgozattá fejleszthető tovább.
 • Az elért eredmény lehetőséget, ill. plusz pontokat jelenthet a szakmai, tanulmányi előmenetelhez, pályázatokhoz.
 • A részvétellel járó munka számos készséget (pl.: tudományos írás, prezentáció) fejleszt.
 • Komoly erkölcsi sikert jelent a kari - vagy különösen az országos - konferencián elért helyezés.

 

Kik vehetnek részt a Konferencián?

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács állásfoglalása alapján az intézményi TDK konferencián osztatlan, alap- vagy mesterképzésben tanuló hallgatók vehetnek részt a képzésük abszolutóriumának megszerzése előtt, aktív hallgatói státusszal.

 

Milyen megkötések vonatkoznak a konzulensekre, szerzőtársakra?

 

Az NJE GTK TDK Konferenciára csak a Neumann János Egyetemen oktató konzulenssel adható be dolgozat. (Minden esetben keresni kell egy NJE oktatót, aki nevét is adva a dolgozathoz segíti a felkészülést.) A konzulensek, ill. a dolgozatot jegyző hallgatók száma optimális esetben maximum 3-3 fő. (Ettől indokolt esetben természetesen el lehet térni.) Több szerző esetén a dolgozatot a "felelős szerzőnek" kell regisztrálnia, ill. neki kell megadnia a társszerzők adatait is.

 

Hogyan érdemes elkezdeni?

 

A részvételhez keresnie kell egy Ön számára érdekes tudományterületet, ill. egy NJE oktatót témavezetőnek.

 

 • Amennyiben még nem tudja pontosan, milyen területtel foglalkozna, keressen egy szimpatikus oktatót, akivel együtt dolgozna, és kérje segítségét a pontos terület megfogalmazásában.
 • Ha van egy konkrét tématerület, amely érdekli, keresse fel bátran a hozzá kapcsolódó oktatót, és egyeztessen vele.

 

Mi az ütemezése a konferenciát megelőző időszaknak?

 

A konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és az eredményeket bemutató szóbeli előadás megtartása. A munka így minden esetben előre megtervezett, szisztematikus (elméleti és/vagy gyakorlati) kutatással veszi kezdetét, mely tématerületenként eltérő időszükségletű. Ezért érdemes időben, szerencsés esetben még a tavaszi félévben elkezdeni az őszi félévben (novemberben) megrendezendő kari TDK konferenciára a felkészülést. (Egy teljes értékű kutatás lebonyolításához szükség lehet fél évre, tehát olykor már tavasszal el kell kezdeni a munkát!) Az őszi félév elején, szeptemberben kerül meghirdetésre a konferencia, melynek jelentkezési határideje szeptember vége. A dolgozatok leadásának határideje november eleje. A konferencia napja általában november második felében kijelölt munkanap.

 

Hogyan kell jelentkezni a konferenciára?

 

Az őszi félév elején nyílik meg a lehetőség a konferenciára történő jelentkezésre. A jelentkezés felülete egy online űrlap, ahol alapvető adatok megadásával kell rögzíteni a dolgozat szerzőjét, konzulensét, a választott tématerületet. Továbbá meg kell adni a dolgozat címét, valamint a formai követelmények figyelembevételével elkészített magyar és angol nyelvű összefoglalót is. Jelentkezése a részvételi nyilatkozat elfogadásával aktiválódik.

 

Hogyan kell elkészíteni az összefoglalókat?

 

A dolgozatok összefoglalójában a dolgozat tömörítvényét kell megjeleníteni. A tömörítvény hosszának 1000-2000 karakter között kell lennie (szóközökkel együtt). Az összefoglaló tartalmi követelménye, hogy térjen ki a kutatás alapkérdésére, a célkitűzésekre, az alkalmazott módszertanra, valamint a legfontosabb megállapításokra, következtetésekre. Irodalomjegyzéket csak indokolt esetben adjon meg. Kérjük, törekedjen arra, hogy a feltöltött információ mind tartalomban, mind esztétikai megjelenés tekintetében megfelelő legyen!

 

Hogyan ajánlott elkészíteni a dolgozatot?

 

A dolgozatnak az egyetemi képzésben oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, a konzulens által vezetett munkának kell lennie. Bár a lényeg a minőségen van, fontos figyelni a formai megvalósításra is. A TDK dolgozatnak a saját kutatás eredményére kell fókuszálnia. Általánosan javasolt fejezetek a dolgozatban: szakirodalom, kutatási módszertan, eredmények, értékelésük. A tudományos munkáktól elvárt tipikus elemekre is érdemes kitérni:

 

 • Mi a megválaszolandó kutatási kérdés?
 • Mi az alkalmazott kutatási modell/módszertan?
 • Mi a kialakított válasz, melyek az elért eredmények?
 

A nagyon rövid dolgozatok esetén sokszor hiányzik a megfelelő irodalomkutatás vagy a munka, ill. eredmények értékelhető leírása. A nagyon hosszú dolgozatok pedig rendszerint arról tanúskodnak, hogy a szerző nem képes a lényeget megfelelően kiemelni, vagy túl hosszú az általános szakirodalmi feldolgozás. A dolgozatok javasolt tartalmi, érdemi terjedelme általában 15-50 oldal. Azonban fontos figyelembe venni, hogy egyes OTDK szekciók esetében csak az alábbi terjedelmi korlátokkal nevezhetőek később a dolgozatok:

 

 • Állam- és Jogtudományi: max. 50 oldal (100.000 leütés) a teljes dokumentum, formázva (betűtípus: Times N.R., betűméret: 12 Pt, sortáv: 1,5, margó: 2,5 cm);
 • Közgazdaságtudományi: max. 80 oldal „Bevezetéstől az Összefoglalás végéig”, formázva (betűtípus: Times N.R., betűméret: 12 Pt, sortáv: 1,5, margó: 2,5 cm), kiegészítő dokumentum (melléklet): opcionális, hivatkozás: Harvard;
 • Műszaki Tudományi: min. 20 oldal és max. 60 oldal, formázva (betűtípus: Times N.R., betűméret: 12 Pt, sortáv: 1,5, margó: 2,5 cm), kiegészítő dokumentum (melléklet): opcionális;
 • Társadalomtudományi: 20-60 oldal a dolgozat egésze, 20-40 oldal a tartalmi rész formázva (betűtípus: Times N.R., betűméret: 12 Pt, sortáv: 1,5, margó: 2,5 cm).

 

A készítés során figyelembe kell venni a konferencia kapcsán általánosan megfogalmazott formai követelményeket (lásd Dokumentumok), ill. érdemes tekintettel lenni az OTDK releváns szekciójának előírásaira. A dolgozat felépítését első sorban a téma, a terület, ill. a kutatás sajátosságai határozzák meg, de hasznos lehet a bírálati szempontok (lásd Dokumentumok) áttanulmányozása is.

 

Hogyan kell beadni a dolgozatot?

 

A konferencián való részvétel feltétele az elvégzett kutatást összefoglaló dolgozat elkészítése, határidőn belüli beadása. A dolgozatok leadásának határideje november eleje. A dolgozatot 1 nyomtatott példányban a konzulensnek kell leadni, ill. határidőig el kell küldeni PDF formátumban a tdk@gtk.uni-neumann.hu email címre.

A nyomtatott verziót lehetőleg spirálozva kell leadni az NJE GTK oktatásszervezőinél. (Javasoljuk, gondoljon környezetünk védelmére, nyomtasson a lapok mindkét oldalára, valamint használjon „újrapapírt”!)

 

Hogyan érdemes felkészülni a prezentációra?

 

A dolgozatleadás határideje után a szekciók beosztása is véglegesítésre kerül. Az egyes szekciókban eltérő időkeretben kerülhetnek bemutatásra a dolgozatok, ill. eltérő technikai támogatást (pl.: MS PP, prezi.com, prezenter, saját laptop használata,…) kaphatnak a prezentációk. A szükséges információkról a résztvevők időben tájékoztatást kapnak. A prezentálás általános irányelvein túl érdemes a bírálati szempontokat is figyelembe venni. (lásd Dokumentumok) A kutatás, ill. a dolgozat bemutatásakor érdemes a saját elvégzett munkára fektetni a hangsúlyt! A szekció bizottsága a konferenciát megelőző napon a prezentációt bekérheti.

 

Hogyan zajlik a konferencia?

 

A konferencián lehetőség szerint tudomány-, ill. tématerületenként külön szekcióba kerülnek a dolgozatok, mely beosztás alapját a jelentkezéskor megadott téma jelenti, de ettől a szervezők eltérő beosztást is kialakíthatnak.

Érdemes a meghirdetett kezdési időpont előtt a helyszínre érkezni a megfelelő felkészüléshez, a technika kipróbálásához. A szekciók bizottsága dönt a prezentációk sorrendjéről, a kapcsolódó kérdések megvitatásának módjáról. A szekció előadói számára ajánlott és elvárt, hogy végighallgassák az összes prezentációt. A résztvevőkön túl oktatók, hallgatók és érdeklődők is részt vehetnek az előadásokon. A bizottság a szekció zárásakor röviden értékelheti az elhangzott prezentációkat, de eredményt nem hirdet!

A konferencia zárásaként az eredményhirdetésen a díjazottak oklevelet vehetnek át.

 

Kik és mikor vehetnek részt OTDK-n?

 

A szekciók bizottsága a helyezést elért dolgozatok közül választja ki azokat, amelyeknek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való indulását támogatja. (Tehát nem biztos, hogy az első helyezett indulási jogot szerez.) Az OTDK kétévente kerül megrendezésre, melyről bővebb információ itt található: http://otdt.hu A nevezetteknek figyelnie kell a nevezési határidőket és feladatokat!

 

Hol lehet további segítséget kérni, tájékozódni?

 

 • közvetlenül az oktatótól, leendő konzulenstől
 • kari TDK titkártól – Bedzsula Bálint (tdk@gtk.uni-neumann.hu)